RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły archiwalne Znaku Pokoju  -  259/2023  /  grudzień

 

Kliknij w miniaturę okładki, aby przejść do dużego formatu


Spis streści:

- Bądź pozdrowiona, Piękna

- Podziękowanie
- Piosenka śląska
- List do świyntego Mikołaja
- Wiersz: Kocham Cię Niepokalana
- Plakat: URWiS
- Św. Barbara, patronka górników
- Kolęda - duszpasterskie odwiedziny rodzin
-
Dzień Postaci z Bajek

- Z Maryją przez Adwent
- Dworskie divertimento
-
Jubileusz 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy

- Nekrolog

Bądź pozdrowiona, Piękna

Święty Łukasz napisał swoją wersję Ewangelii w języku greckim. Tam też w scenie Zwiastowania użył pięknego sformułowania Χαῖρε, Μαρία, κεχαριτωμένη (Chaire Maria, kecharitomene), co się tłumaczy „Bądź pozdrowiona Maryjo, pełna wdzięku, czyli piękna, przez to, że Bóg wypełnił Cię swoją łaską”. Jest to wdzięczny temat do rozważenia na czas Adwentu.
Ten pierwszy, historyczny adwent, rozpoczął się w chwili, gdy Bóg karcąc Węża, praprzyczynę upadku Adama i Ewy, zapowiedział Potomka Niewiasty, który zmiażdży głowę szatana: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę” (Rdz 3,15). Mijały wieki. Wielcy prorocy Starego Testamentu pouczali i przypominali, że Bóg nieodwołalnie zrealizuje dane słowo. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4,4-5).

Ponieważ czas się wypełnił, Bóg posłał najpierw swego Anioła do Zachariasza, kapłana żydowskiego, z orędziem: „Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby oznajmić ci tę wieść radosną” (Łk 1,13.19). Misja Jana Chrzciciela miała polegać na przygotowaniu drogi dla Mesjasza.

Poselstwo Archanioła Gabriela do Zachariasza i Elżbiety tak naprawdę rozpoczyna czas właściwego adwentu, czyli oczekiwania na przyjście Mesjasza. Kolejnym, ważnym wydarzeniem mesjańskiego adwentu, było Zwiastowanie Maryi. Święty Łukasz zadbał o to, by przekazać nam jak najwierniejszą relację z tego spotkania. Według Tradycji sama Matka Jezusa, która „wiernie zachowywała te sprawy w swoim sercu” opowiedziała to Łukaszowi, a ten spisał wszystko na kartach Ewangelii.

 

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1,26-27).

Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie Gabriel jawi się jako Boży posłaniec, w istotnych wydarzeniach zbawczych. Misja, którą miał do spełnienia w Nazarecie należała do najważniejszych. Imię jego tłumaczy się jako „mąż Boży” albo „wojownik Boży” lub też „Bóg jest moją siłą”. Zatem imię jego wskazuje, że reprezentuje samego Boga, niczego nie mówi od siebie, ale przekazuje wiernie to, co sam Bóg zamierzył.

Nie wiemy jak dokładnie wyglądała scena zwiastowania. Czym wtedy Maryja była zajęta, czy trwała na modlitwie, jak przedstawia ją wiele ikon i świętych obrazów, a może po prostu spełniała zwyczajne posługi w domu, jak przygotowanie posiłku czy sprzątanie. Malarze często przedstawiają Maryję na klęczniku z modlitewnikiem w ręce (a może księgą proroctw Starego Przymierza? - choć w tamtych czasach teksty pisane były na zwojach, a nie na kartkach zszywanych w książeczkę). W drugiej dłoni trzyma białą lilię. Te atrybuty celowo umieszczone na ikonach miały podkreślać cnoty Maryi: pobożność, rozmiłowanie w modlitwie oraz dziewiczą czystość i wolność od jakiegokolwiek grzechu uczynkowego. Czystość duszy Maryi podkreślił sam Boży Posłaniec w słowach powitania: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». „Pełna łaski” oznacza, że Maryja szczególnym Bożym przywilejem została wybrana i zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, a co za tym idzie, od skłonności do popełniania grzechów uczynkowych. Oznacza również, że jest Ona w oczach Bożych doskonała i gotowa do przyjęcia Bożego planu zbawienia.

Święty Łukasz napisał (zapewne zgodnie z tym, jak opowiedziała mu Maryja), że „Anioł wszedł do Niej” (Łk 1, 28). Jak należy rozumieć te słowa? Zwykle scena Zwiastowania przedstawia młodą Dziewczynę i stojącego przed Nią Posłańca z nieba. A może była to wizja rozgrywająca się w Jej duszy i umyśle? Na wzór wizji świętego ojca Pio, który podczas odprawianej mszy św. zapadał jakby w letarg ekstatyczny, gdzie ciało jego zostało przy ołtarzu, a dusza przenosiła się na Golgotę, pod krzyż Jezusa konającego. Może właśnie sformułowanie „wszedł do Niej” oznacza taką ekstatyczną, transcendentną, duchową formę spotkania. Na razie tego się nie dowiemy. Jak mawiał jeden z naszych profesorów w seminarium, przekonamy się jak to naprawdę było, dopiero po sądzie ostatecznym. Najważniejsza pozostaje treść przesłania Anioła.

Nietrudno sobie wyobrazić, że niespodziewane spotkanie z Aniołem spowodowało zaskoczenie: „Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga»” (Łk 1,29-30). Do dziś wśród Żydówek istnieje przekonanie, iż każda kobieta w ciąży, może być domniemaną matką przyszłego mesjasza. Każda z nich nosi w sobie takie pobożne pragnienie. Tymczasem Bóg dokonał wyboru już dwa tysiące lat temu - Maryja znalazła łaskę u Boga. Uroczyście tę radość wyśpiewała Maryja w swoim Magnificat: „oto odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody”, a Elżbieta w mocy Ducha Świętego przywitała swoją Kuzynkę słowami: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (…) Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana» (Łk 1,42.45).

Maryja została wybrana. Ale czy misja, do której została przeznaczona, będzie dla Niej łatwa? „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,31-32). W wyobraźni Maryja widzi kłopotliwe sceny: w małym środowisku Nazaretu wszyscy zauważą, że będzie w stanie błogosławionym, choć nie mieszka jeszcze z przeznaczonym na męża Józefem; jak zareaguje Józef na wieść, że nosi po sercem dziecko, które nie jest jego? Jeśli Józef ją odtrąci, będzie narażona na ukamienowanie za domniemane cudzołóstwo. Jak zareagują rodzice: Joachim i Anna, którzy starali się dać dobre, religijne wychowanie? Z takimi myślami w głowie, niemal przerażona, pyta skromnie: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» To pytanie można rozważać wielowarstwowo: Maryja z troską i rozwagą szuka odpowiedzi na postawione wyżej wątpliwości. Egzegeci Pisma świętego wskazują, że jest to „aluzja do tego, że Maryja, aczkolwiek już zaręczona, w chwili zwiastowania nie korzysta jeszcze z pełni praw małżeńskich i tylko tę sytuację ma na myśli, albo odwołuje się do wcześniej uczynionego i już obejmującego całe życie Maryi postanowienia trwania w dziewictwie” (komentarz do ewangelii św. Łukasza).

Odpowiedź Anioła rozwiewa wszelkie wątpliwości: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym» (Łk 1,35). Anioł dodaje otuchy: moc Najwyższego Cię osłoni, niczego nie musisz się obawiać, łaska Boża i Jego opieka będzie Ci towarzyszyć. Poczęcie z Ducha Świętego nie naruszy jej moralnego dziewictwa, co więcej podkreśla kim będzie Dziecko, które się narodzi, że będzie prawdziwym Bogiem, bo Bóg jest Jego ojcem, i prawdziwym Człowiekiem mającym ziemską Matkę. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Scena Zwiastowania kończy się przyzwoleniem Maryi: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!». Zdumiewające jest to, że Bóg – Stwórca wszechświata, pyta o zgodę człowieka – swoje stworzenie. Ale taki jest Bóg. Dał człowiekowi wolną wolę, i tę wolność szanuje. Bóg przedstawia swój plan, swoją propozycję i czeka na odpowiedź. Posłuszeństwo Maryi i Jej postawa gotowości pełnienia woli Bożej może być dla każdego z nas lekcją zawierzenia. Bóg nie chce naszej zguby, ale chce nas prowadzić - czasem trudną drogą – ale zawsze ku pełni szczęścia. Niech czas Adwentu będzie okazją wpatrywania się w postać Maryi, Służebnicy Pańskiej, a także świętego Józefa, którego poznawać będziemy na roratach, a który odegrał niemałą rolę w dzieciństwie Jezusa. Niech w naszych sercach wybrzmiewa radosne adwentowe FIAT – bądź wola Twoja.

Ks. Eugeniusz

Do spisu treści

Podziękowanie

Ministranci wraz z rodzicami oraz Księdzem Proboszczem pragną podziękować wszystkim Parafianom, którzy przez zakup słodkości z okazji Dnia Papieskiego oraz wspomnienia św. Marcina z Tours wsparli fundusz ministrancki.

W niedzielę 15 października ze sprzedaży kremówek zebraliśmy 500zł, które zostało przeznaczone na klęczniki na stopniu przed ołtarzem, które podczas październikowego Różańca znakomicie spełniły swoje zadanie. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu akcją, całe 200 ciastek zostało sprzedanych już po pierwszej niedzielnej Mszy Św.

W związku z pozytywnym przyjęciem propozycji Ministrantów na wsparcie ich formacji, zorganizowanych zostało aż 400 rogali świętomarcińskich, a dochód z ich sprzedaży wyniósł 1701 zł. Część uzyskanych środków (385zł) zostanie przeznaczona na zakup obrazu św. Tarsycjusza, patrona ministrantów.
 

 

Dziękujemy za zainteresowanie inicjatywami wspierającymi grupę naszych ministrantów i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach, które mamy nadzieję zorganizować. Służba liturgiczna pragnie rozwijać się i przyjmować kolejne osoby do formacji, a z pomocą Parafian stanie się to bardziej owocne. Korzystając z okazji, chcielibyśmy również przypomnieć o wciąż trwającym naborze do grona ministrantów. Mamy nadzieję, że niedawno podjęte działania oraz wszystkie akcje na rzecz rozwoju formacji przyciągną do naszej małej rodziny nowych chłopaków.

Bóg zapłać za wsparcie!

Do spisu treści

Piosenka śląska

Będę ci ja miała skrzydełka jak gąska
blisko czy daleko będzie to do Śląska -

polecę, przylecę na to Wasze Święto,
na Barbórkę białą w kraj czarnych diamentów -

przyfrunę, zaśpiewam jak sto dźwięcznych kosów,
gruchać będę czule na sto różnych głosów -

kiedy Karlik wyjdzie ze sztolni na ziemię,
kiedy mnie zobaczy, będzie mu przyjemnie -

śpiewki moje słodsze niż wino z flaszeczki,
Karlik się uśmiechnie i pyk, pyk z fajeczki -

potem się wystroi, hej! Od stóp do głowy,
w czapkę z białą kitą, w mundur swój galowy -

brzęk, brzęk, piękną szpadę przypasze do boku,
sztygar – wśród sztygarów – stanie z dumą w oku -

wiele się zrobiło – dobrze o tym wiedzą -
dla siebie, dla innych – za rzeką, za miedzą -

za Zagłębiem czarnym, za tym lasem śląskim,
dla całego kraju – dla ludzi, dla Polski.

Tadeusz Kubiak

Do spisu treści

List do świyntego Mikołaja

No i już się zbliżo, małymi kroczkami
Kiedy to wszyjscy chcöm być Mikołajami.

A jo sie umöwiyła z tobom świynty Mikołaju
Bo lista prezyntów, była zacznyto już w maju.

No to poczytej, co se kery życzy,
Ale dej pozör, czy to wszystko usmyczysz

Ojcu ciepłe papucze, bo mu je sztyjc zima,
Ale taki wypasiöne, bo u nas takich ni ma.

Mamie do chałupy, kluczy trzi pory,
I jeszcze by trzabyło, ryczka do kumory.

Jednymu bracikowi, mocny bal do kopanio
Drugimu, fajny dres, do gimnastykowanio.

Tej małej siostrze, lalka co umi godać
A tej starszej, dziurawe galoty, bo tako moda

Starzikowi, biksa kopalnioköw i niech sie podzieli,
Starce nowo szmatka, do pucowanio breli.

Ciotce nowo gardina, bo staro sie stargała.
Ujcowi dwie pory fuzekli, ciotka tak padała.

A mie yno nowy zeszyt, bo tyn mom wypisany
I jeszcze ołöwek, bo tyn mom złomany.

Już teraz dziękujymy, za wszystki prezynty
Za Twoi dobre serce, MIKOŁAJU ŚWIYNTY.

Małgorzata Mika

Do spisu treści

Wiersz: Kocham Cię Niepokalana

Kocham Cię, kocham Niepokalana,
Co dzień do Ciebie modlitwy wznoszę;
Wszakżeś Matka ma ukochana,
Droższa nad wszelkie ziemskie rozkosze.
 
  Ty wiesz, jak bardzo tęsknię do Ciebie,
Wiesz, jak serdecznie Ciebie miłuję -
Kiedyż się z Tobą połączę w niebie,
I Twoją, Matko, dłoń ucałuję?
 
A chociaż tęsknię, a chociaż pragnę,
Jednak cierpliwie czekać tu muszę,
Aż Pan wyznaczy zgonu godzinę
I wyrwie z ciała stęsknioną duszę.
 
  A póki jeszcze żyć mam na świecie,
O Matko moja, bardzo Cię proszę:
Niechże przez krótkie, doczesne życie
Wszystko spokojnie dla Ciebie znoszę.
 
Wszystkie krzyżyki, upokorzenia,
Pomóż mi znosić, Matko kochana,
Bym mogła kiedyś za te cierpienia
Wielbić Cię w niebie – Niepokalana!

Do spisu treści

Plakat: URWiS

Do spisu treści

Św. Barbara, patronka górników

 

MODLITWA

O święta Barbaro,
zlituj się nade mną,
Żebym się nie został
pod tą ziemią ciemną.

Żona by płakała,
dzieci by płakały,
Boby ojca swego
więcej nie widziały.

(utwór ludowy z pracy
S. Ciszewskiego)

 

 

grafika autorstwa Agnieszki Mandrysz

Tradycyjnie 4 grudnia swoje święto obchodzą górnicy.
Z tej okazji życzymy wszystkiego najlepszego –
opieki św. Barbary,
bezpiecznych powrotów do domu z szychty,
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Do spisu treści

Kolęda - duszpasterskie odwiedziny rodzin

 

W okresie świątecznym odbywała się tradycyjna kolęda – duszpasterskie odwiedziny rodzin.

W tym roku – wzorem poprzednich dwóch lat - nie będzie kolędy w formie „od domu do domu”.

Natomiast rodziny, które pragną przyjąć kapłana z błogosławieństwem kolędowym, prosimy w okresie adwentu o kontakt w kancelarii, aby ustalić termin odwiedzin.

Zaproszenia będziemy przyjmować do 15 grudnia.

Do spisu treści

Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, a także kształtują myślenie i pobudzają wyobraźnię. Święto jest wspaniałą inicjatywą zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – bajki bowiem są świetnym pomysłem na spędzanie wolnego czasu i zachętą do wspólnej, międzypokoleniowej zabawy.

Bajki zajmują wyjątkowe miejsce w sercach dorosłych i dzieci, oczarowując nas swoją magią, a bohaterowie cechami charakteru. Urocze postacie wprowadzają nas w świat pełen przygód, morałów i fantastycznych historii. Od najmłodszych lat jesteśmy zafascynowani klasycznymi postaciami, które stworzyły podwaliny pod świat bajek. Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek czy Królewna Śnieżka to postacie, które przetrwały przez pokolenia, wciąż zachwycają i przemawiają do najmłodszych.

Jednak równie ważne są także nowe bohaterki i bohaterowie, którzy stale pojawiają się na ekranach kin i telewizji. Elsa z „Krainy lodu” czy ruda postać z tych postaci, które podbijają nasze serca swoją odwagą, determinacją i silnymi wartościami.
Świat bajek jest nieskończenie zróżnicowany, oferując nam niezliczone postacie, z którymi możemy się utożsamiać i którymi możemy się inspirować. To właśnie ta różnorodność i wyjątkowość postaci sprawiają, że świat bajek jest tak niezwykle fascynujący i nigdy nie przestaje zachwycać.

Te niezwykłe wspomnienia z dzieciństwa zainspirowały nas do organizacji konkursu „Dzień postaci z bajek”. W konkursie uczestniczyły dzieci, których zadaniem było przebranie się za ulubioną postać z bajki, wykonanie zdjęcia oraz elektroniczne przesłanie go na adres biblioteki. Frekwencja dopisała. W konkursie uczestniczyło osiemnaścioro dzieci w różnym wieku. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Unoszący się w powietrzu Alladyn, Pies który jeździł koleją czy Harry Potter na miotle, to tylko nieliczne scenki ukazane na fotografiach nadesłanych do konkursu. (wszystkie fotografie można zobaczyć na wystawie w czernickiej i gaszowickiej Bibliotece).

Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 15 listopada w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za wspólną zabawę i zaangażowanie. Dziękujemy Justynie oraz Oli za darmowe przygotowanie poczęstunku dla dzieci.

Do zobaczenia za rok!

Agnieszka Korbel
Justyna Niemczyńska
Ewa Kowol

 
 
Liliana Panic
 
Julia Keler
 
Franek Sieroń
 
Patrycja Wypych
 
Leonard Sieroń
 
Alicja Panic
 
Alicja Pawliczek
 
Amelia Siedlaczek
 
Zosia Chmielewska
 
Borys Guzy
 
Agata Musiolik
 
Leon Basztoń
 
Janek Opolony
 
Amelia Recław
 
Julia Pawliczek
 
Natalia Wypych
 
Pola Szymiczek
 
Oliwia Szymiczek

Do spisu treści

Z Maryją przez Adwent

Powoli kończy się rok kalendarzowy. Natomiast w Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Jego początek to okres Adwentu. Nazwa dosłownie oznacza oczekiwanie. Ma ona jednak potrójne znaczenie. Całe nasze życie jest oczekiwaniem na jego kres. Świat materialny też będzie miał swój kres. Ten grudniowy Adwent to przypomnienie oczekiwania Maryi na narodziny Jezusa.

Niezwykłość tego faktu uświadamia wierzącym uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z dnia 8 grudnia. Maryja wybrana przez Stwórcę na Matkę Syna Bożego była od poczęcia nieskalana ani grzechem pierworodnym, ani uczynkowym, jak nikt z ludzi. Taki jej przywilej cenili wierzący już w dawnych wiekach. W Litanii Loretańskiej czcili Maryję jako Królową bez zmazy pierworodnej poczętą. Tę trudną do pojęcia rozumem prawdę 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX przekazał Kościołowi jako dogmat. Słuszność tej decyzji potwierdziły objawienia siostry Katarzyny Laboure rozpowszechnione przez Cudowny Medalik oraz objawienia św. Bernadety z Lourdes i polskich wizjonerek z Gietrzwałdu. Roratnia świeca z niebieską kokardą przy figurce Maryi Niepokalanej nie pozwala zapomnieć o adwentowym oczekiwaniu a także o Godzinie Łaski (od 12 do 13) dnia 8 grudnia. Maryja to nowa Ewa, a Jezus to nowy Adam – są zapowiedziani przez Stwórcę pierwszym rodzicom po ich nieposłuszeństwie w raju. Niepokalana ziemska matka została Matką Boga-Człowieka. Taki sens ma dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Marii Panny. W najstarszej polskiej pieśni Maryja nazwana jest Bogarodzicą. Oktawę po Bożym Narodzeniu kończy się uroczystość Bożej Rodzicielki i rozpoczyna Nowy Rok.

W tekście wspomnianej pieśni "Bogiem sławiena Maryja" to Bogarodzica-Dziewica. Dogmat o dziewiczym macierzyństwie Najświętszej Marii Panny opiera się na poselstwie anioła Gabriela. To on powiedział: "Nie trwóż się Maryjo! Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego ogarnie cię niby cień... dziecię święte będzie i nazwane Synem Bożym". Zapowiedź niezwykłego nadejścia oczekiwanego Mesjasza zaowocowała pokornym "fiat Maryi".

Przywileje przewidziane dla Matki Syna Bożego dopełnia Jej Wniebowzięcie z kolejnego dogmatu maryjnego. Było ono nagrodą dla "pokornej służebnicy Pańskiej". O zasługach Maryi przypomina codzienna modlitwa słowami Pozdrowienia Anielskiego. Najpierw radosne Zdrowaś, albo Ave – witaj (z łaciny) lub ehaire – raduj się (z greki).

Następnie: "Pełna łaski, Pan z Tobą". Te słowa anioła Gabriela pozwalają nazywać Maryję "Matką Łaski Bożej" i "Panną łaskawą". Jako Matka Chrystusowa została obdarowana przez Boga pełnią łaski. Tę pełnię łask nieustannie przekazuje kościołowi i całemu światu. Matka Boska Łaskawa to patronka Warszawy. Pobożność wiernych i zgoda papieża pozwala na tytuł Pośredniczki wszelkich łask. Maryja wypełnia Boży plan jako Oblubienica Ducha Świętego i jako Matka Syna Bożego. Czeka na człowieka, by z Synem i Duchem św. prowadzić go do Boga Ojca. To oczekiwanie pięknie obrazuje Jej postać w niepokalanowskiej kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest monstrancją Jezusa Eucharystycznego.

Cisną się na usta słowa: "Niech będzie Bóg uwielbiony" nie tylko za dary Trójcy Świętej, ale też za zasługi Maryi.
Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Panna Maryja,
Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie,
Niech będzie pochwalone Imię Maryi Dziewicy i Matki,
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.

Przesłanie z niepokalanowskiej kaplicy kojarzy się z prawosławnymi ikonami określanymi jako Matka Boża Znak. Maryja wznosi ręce w modlitwie. Na wysokości piersi jakby w okrągłym medalionie ukryty jest Jezus. Taka ikona z Matką i Jezusem przypomina nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Akt uwielbienia głosi:
Niech będzie pochwalony św. Józef przeczysty Oblubieniec (Maryi),
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach (i w swoich świętych).

Stajenka betlejemska skłania do takiego uwielbienia, ale naszą wiarę, nadzieję i miłość wyzwala i umacnia Jezus Eucharystyczny obecny w każdym tabernakulum. Bazylika pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Niepokalanowie ze swą przepiękną kaplicą (jedną z 12 całego świata) to Światowe Centrum Modlitwy o Pokój (od 2018 r.). Takie wyróżnienie jest hołdem dla św. Maksymiliana Kolbego za jego całkowite oddanie się w opiekę Jezusowi przez Maryję.

J.K.

Do spisu treści

Dworskie divertimento

W minioną sobotę, 21 października 2023 roku, w Dworze w Łukowie Śląskim odbyło się „Dworskie divertimento” czyli koncert muzyki klasycznej w wykonaniu wybitnego pianisty, Mateusza Dubiela. Koncert powiązany był z obchodami uroczystości 25-lecia istnienia Powiatu Rybnickiego i poprzedzony został zasadzeniem jubileuszowego dębu. Drzewko Jubileuszowe zasadził Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec w towarzystwie Wójta zaprzyjaźnionej Gminy Cacica w Rumunii Petru Todosiego oraz Wicestarosty Marka Profaski. Delegacja z Rumunii miała okazję zwiedzić Dwór w Łukowie Śląskim oraz, podobnie jak pozostali uczestnicy uroczystości, wysłuchać pięknego koncertu z utworami Bacha, Schumana i Chopina. Starosta Damian Mrowiec przywitał zgromadzonych w sali koncertowej Dworku gości i zaprosił do wysłuchania pięknej muzyki. Zarówno repertuar jak i wykonanie na najwyższym artystycznym poziomie dostarczyły niezapomnianych wrażenia. Pianista, Mateusz Dubiel z Bielska, choć zajęty jest koncertowaniem w najlepszych salach europejskich i światowych, szczęśliwie znalazł czas i odwiedził Dworek w Łukowie już po raz drugi.

Po koncercie miało miejsce spotkanie przy kawie i kołoczu, a goście mieli okazję do podzielenia się refleksjami i dyskusji o muzyce i nie tylko. Wszystkim melomanom dziękujemy za przybycie, a wykonawcy za wspaniały koncert. Dziękujemy również wszystkim organizatorom, a w szczególności pracownikom Starostwa Powiatowego za przygotowanie wydarzenia i udział w nim. Do zobaczenia na kolejnych koncertach.

 
 
 
 
 
 

Do spisu treści

Jubileusz 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy
(1923 - 2023)

28 października 2023r odbyły się uroczystości kończące obchody jubileuszu czernickiego Koła. Została odprawiona Msza święta w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Czernicy w intencji pszczelarzy i ich rodzin oraz za zmarłych pszczelarzy. Mszę celebrowali księża: Grzegorz Kotyczka - Kapelan Pszczelarzy Śląskich oraz Eugeniusz Twardoch – Proboszcz w/w parafii. Liturgię upiększył swoim śpiewem Chór Bel Canto z Gaszowic.

Po mszy delegacja wraz z pocztami sztandarowymi udała się na pobliski cmentarz aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach dwóch spoczywających na nim prezesów Koła tj.: Alojzego Sobalę oraz Franciszka Kowalskiego.

Na dalszą część jubileuszu zebrani udali się do pobliskiego Ośrodek Kultury Zameczek Czernica gdzie w części oficjalnej Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Binko wraz z Wiceprezesem dr Wiesławem Londzinem wręczyli zasłużonym członkom Koła odznaczenia i medale. Kapituła przyznała 13 Brązowych Odznak ŚZP, 10 Złotych Odznak ŚZP oraz 6 Brązowych Medali ŚZP i 1 Złoty Medal, który to otrzymał Alojzy Rybarz - Członek Honorowy Koła a zarazem najstarsza osoba w Kole. Wręczono także dwa okolicznościowe Listy Gratulacyjne dla Romualda Kowalskiego - Prezesa Honorowego Koła oraz Jerzego Guzy - Członka Honorowego Koła.

Kulminacyjnym momentem części oficjalnej było wręczenie dwóch odznaczeń:

• Koło Pszczelarzy w Czernicy otrzymało złotą odznakę honorową "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego", jaką wręczył Jacek Świerkocki, Radny Sejmiku, Przewodniczący Kapituły w towarzystwie Senator RP Ewy Gawędy, która rok temu objęła Patronat Honorowy nad całością wydarzeń związanych z naszym jubileuszem.

• W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol wręczył odznakę honorową "Zasłużony dla Rolnictwa" Adamowi Barnabasowi.

Moc życzeń i gratulacji odebraliśmy od naszych gości, którymi byli także:
- Mariola Bolisęga - Wiceburmistrz Miasta Rydułtowy
- Marek Bąk - Wójt Gminy Jejkowice
- Grzegorz Gryt - Wójt Gminy Lyski
- Jacek Kuźmiński - reprezentujący Wójta Gminy Kornowac, Grzegorza Niestrója
- Grażyna Pierchała - Zastępca Wójta Gminy Gaszowice
- Grażyna Bździuch - reprezentującą Starostę Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca
- Anna Szymik - p.o. Zastępcy Dyrektora ŚOODR w Częstochowie
- Andrzej Zasada - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Rybniku
- Magdalena Orzyszek - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wodzisławiu Śląskim
- Bartłomiej Koniarski - reprezentujący pana Tomasza Łysonia oraz Firmę Łysoń
- Andrzej Łukoszek - reprezentujący Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz
- Koło Pszczelarzy w Gorzycach - reprezentował Prezes Kamil Chromik wraz z małżonką Wiolettą
- Koło Pszczelarzy w Knurowie - reprezentowali Albert i Adam Wiencholowie, Andrzej Jany (tworząc poczet sztandarowy)
- Koło Pszczelarzy w Żorach - reprezentowali Agnieszka Wronka, Franciszek Henich, Eugeniusz Fizia (tworząc poczet sztandarowy)

Była także część artystyczna uroczystości, w której wystąpiła Estera Wochnik czarując nas przepięknym wokalem oraz umiejętnościami gry na gitarze w połączeniu z przebojami polskich gwiazd dało nam niezapomniane wrażenia muzyczne!

Adam Barnabas

 
 
 
 
 
 

Do spisu treści

NekrologŚp. Jerzy JESZKA
   (ur. 03.01.1947 / zm. 13.11.2023)

Wyrazy współczucia składamy: żonie Kornelii, córce Katarzynie z mężem Adamem, wnuczce Emilii z mężem Marcinem, wnuczce Aleksandrze, wnukowi Damianowi, szwagierce Ewie z mężem Janem i córkami Sylwią i Sabiną

 

 


do spisu treści