RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI w CZERNICY
__________________________________________________________________________________________________________________


Zakładki do stron


(w poniższym tekście zachowano oryginalną pisownię wg oryginału)


opracował: FOJCIK JULIUSZ
w Czernicy – 1945 roku


                                    
                                                                    widok pierwszego kościoła w Czernicy
strona -1- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


                KRONIKA PARAFII "CZERNICA"

Gmina Czernica wraz z gromadą Łuków należały do roku 1945 do parafii Pstrążna.   Stan ludności gminy Czernica z Łukowem wynosił 2.287 osób. Ludność była wyznania katolicka i spełniała ku Chwale Bożej swe religijne obowiązki. Już od roku 1900 obywatele Czernicy i Łukowa marzyli o usamodzielnienie parafii Czernicy oraz budowa domu Bożego, jednakowoż w tej sprawie zachodziły przeszkody, z jednej strony parafii Pstrążna uważając, że zmniejsza się parafia, z drugiej strony zaś nie było zdecydowanych obywateli na przeprowadzenie tego dzieła.
W czasie przedwojną 1914 stan gospodarki Gminy Czernica był nadzwyczajny dobry. Na terenie gminy stała kopalnia węgla pod nazwą "Erbreich" z której przyszło do kasy gminnej dużo dochodów z podatków, pozatem urzędnicy tejże kopalni byli dobrymi katolikami i popierali tą akcję lecz nie doszło do tego, pomimo zaoszczędzonej dość poważnej kwoty.

W czasie wojny światowej od 1914 - 1918r zaoszczędzone pieniądze poszły jako pożyczka na cele wojenne. Przegrana wojna dla niemców, poszły i oszczędności. Po wojnie Górny Śląsk chcąc się uwolnić spod jarzma germańskiego, porwał się do walki przeciw niemieckiemu grenzschutzu i to I Powstanie w roku 1919, II Powstanie w roku 1920 oraz III powstanie w roku 1921. Obywateli gm. Czernica pełniąc obowiązki dla Boga i Ojczyzny chwycili razem broń i wyparli najeźdce germańskiego z tutejszego terenu. W marcu 1921 przeprowadzony na Górnym Śląsku plebiscyt pod kontrolą Aliantów. Plebiscyt wypadł na niekorzyść dla Polski. Do Polski przydzielono powiaty: rybnicki, pszczyński, katowicki i część pogranicznych powiatów. W roku 1922 Polska objęła przydzielony teren Śląski, który otrzymał autonomię. Utworzono zarazem nową diecyzję z siedzibą w Katowicach, na której administrował nowo mianowany ks. biskup Dr Hlond. Nuncjuszem apostolskim podczas tego przełomu był ks. kardynał Rati, późniejszy papież, w okresie od 1922 roku do 1939 nie poczyniono żadnego postępu w utworzeniu osobnej parafii,

strona -2- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


jakoteż w budowie kościoła w Czernicy. Napad niemców na Polskę w wrześniu 1939r jakoteż na naszą gminę zgromiło wszelkie zamiary. Najazd hitlerowski na Polski był dla Polaków bardzo smutny.

W dniu 27. marca 1945 roku została nasza gmina przez wojska radzieckie od okupanta oswobodzona. W dniu 1 kwietnia 1945 roku zostały władze gminne powołane w urzędowanie. Na zebraniu konstytucyjnym tegoż dnia został wybrany na naczelnika gminy Ob. Sobala Jan, na zastępcę nacz. gminy wybrany został ob. Fojcik Juliusz,  przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej wybrany został ob. Franosz Augustyn.
Po czterotygodniowym urzędowania naczelnika gminy ob. Sobalę Jana, wyczerpany z sił - zmarł. Po jego śmierci objął stanowisko naczelnika gminy ob. Fojcik Juliusz.

Z chwilą objęcia urzędowania stanowiska naczelnika gminy ob. Fojcik Juliusz wykorzystano te już marzące o półwieku postanowienia utworzenie osobnej parafii i budowy kościoła. Po działaniach wojennych zostano gmina zupełnie bez ładu i porządku.
Trwająca walka w czasie 8 tygodni w odległości 3-ch kilometrów od gminy, gmina cudem ocalała, z wyjątkiem małych szkód w paru gospodarstwach. Za przywrócenie nam polakom wolności oraz i ocalenie naszej gminy Czernica z pożogi wojennej przyrzekliśmy zbudować pomnik wdzięczność Boży pod wezwaniem "Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej.

W dniu 1 maja 1945 roku przystąpiono do dzieła. W Czernicy znajdował się majątek należący do spadkobierców po Baronie von Roth, ostatnio administrowany przez dzierżawcę ob. Schlesingera, Majątek był podczas działania wojenne zupełnie spustoszony. Nadzór nad majątkiem miał Urząd Ziemski w Rybniku. Ubiegano się w Urzędzie Ziemskim o odstąpienie nam starego budynku stojącego przy szosie przed zamkiem /gospoda z osobną salą/ na cele zbudowania tymczasowego kościoła. Urząd Ziemski przychylając się do naszej prośby, budynek ten nam odstąpił.

0 zamierzeniach naszych dotąd nie powiadomiliśmy jeszcze ani Kuria Biskupia ani też proboszcza w Pstrążnej. Budynek był zajęty przez lokatorów, których przeniesiono do innych mieszkań.
Do współpracy przystąpili ob. ob. Franosz Augustyn przewodniczący Rady Narodowej i stolarz Piechula

strona -3- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


Antoni. Dnia 3.maja 1945 roku wybrano Komitet Budowy Kościoła w składzie ob.ob.

1/Fojcik Juliusz, przewodniczący
2/ Franosz Augustyn, zast. przewodn.
3/ Kubek Ernest, skarbnik
4/ Hadam Karol, członek
5/ Badura Jan, członek
6/ Wajda Szymon, członek
7/ Kubica Mikołaj, członek
8/ Achtelik Antoni, członek
9/ Romański Jan, członek
10/ Tytko Franciszek, członek
11/ Bożkowa Hildegarda członek
12/ Brzozowski Jan, członek
13/ Porwolik Teofil, członekPrzebudowa domu szła w pełnym tempie. Ludność tut. widząc, że w Czernicy buduje się Dom Boży, pośpieszyła z pomocą piniężną i materiałem budowlanym. Po pewnym czasie zwrócił się przewodniczący Fojcik Juliusz do ks. administratora Hojki w Pstrążnej z zawiadomieniem o dokonanym postępu w budowie kościoła. Ksiądz administr. Hojka przyjął tą wiadomość jako słuszną i był nam doradcą w dalszej pracy. Międzyczasie powiadomiliśmy i Kuria Biskupia Śląska o postępie naszym oraz uznanie naszej parafii.

Przy przebudowie zatrudnieni byli: ob.ob.: ołtarz główny oraz wszystkie roboty stolarskie wykonali ob. Piechula Antoni z pomocą ob. Tomeczka Antoniego. Prace stolarskie zostały wykonane bezpłatnie. Roboty murarskie wykonali: Ob. Boczek Adolf z Łukowa, ob. Konkol Leopold z Czernicy i ob. Pielczyk Wilhelm z Czernicy, którzy zostali częściowo wynagrodzeni.

Wieżę wykonał cieśla Kostka Paweł i pomocnicy. Krzyż żelazny na wieżę wykonał mistrz kowalski Materzok z Rydułtów. Roboty malarskie wykonali: ob. ob. Jona Wilhelm z Czernicy, ob. Święty Józef z Łukowa i ob. Kostka Augustyn z Czernicy, zostali oni częściowo wynagrodzeni.

Podziałem robotników kierował ob. Franosz Augustyn. Roboty przy kościele szły od rana do późnej nocy. Przy przebudowie domu pracowano od 4.maja 1945r. do 13.sierpnia 1945r. Po skończeniu robót

strona -4- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


przebudowy dawniejszej sali na tymczasowy kościół przystąpiono do uporządkowania kościoła i terenu około tegoż. Obywatele przychodzili z wielkim zainteresowaniem do pomocy. Siostry z klasztoru św. Antoniego z Rydułtów wykonały nam szaty liturgiczne oraz wypożyczały nam jeden żerandol. Drugi żerandol ofiarował ob. Bulanda z Łukowa. Przed 15.sierpnia 1945 wysłano do Kurii Biskupiej w Katowicach zawiadomienie o dokonaniu budowli tymczasowego kościoła i o poświęcenie tegoż w dniu 15. sierpnia 1945 r. Na prośbę tą Kuria Biskupia poleciła ks. administr. Hojce z parafii Pstrążna tymczasowy kościół poświęcić. Stało się to dla Czernicy wielką uroczystością. Parafianie ciesząc się z tego wielkiego dzieła, biorąc w tej uroczystości gremialny udział. Następnie skierowano prośbę do Kurii Biskupiej o przydzielenie nam księdza. Kuria Biskupia uwzględniając prośbę naszą przydzieliła nam tymczasowo księdza Muchę. W wrześniu 1945r. przesłano nam na stale ks. Kuratusa Krzywonia Jerzego do tut. parafii, który został przez księdza administr. Hojki z parafii w urzędowanie tej nowej parafii wprowadzony.

Komitet Kościelny zdał swe dotychczasowe czynności ks. kuratorowi Krzywoniowi i prowadzenie dalszego zapoczętego dzieła.

Obywatele składali dobrowolnie ofiary na kościół na ręce skarbnika ob. Kubka Ernesta względnie zbierali ofiarę ob. Sobala Karol i ob. Wieczorek Karol. Ogółem zebrano 21.706,15 zł do czasu oddania do dalszego prowadzenia czynności Zarządowi Kościelnemu.

Po stronie wydatków w tern samem czasie wydano 25.077,50 zł, zadłużenie pozostało 3.371,35 złotych. Pozatem wypożyczono 10.000 sztuk cegły od ob. Potyka Franciszki za zwrotem.

Po przybyciu księdza Kur. Krzywonia Jerzego na stale wybrano do Rady Parafialnej w Czernicy następujących parafian:

1/         Fojcik Juliusz, (odręczny podpis)
2/         Franosz Augustyn
3/         Sopa  Paweł
4/         Tytko Franciszek
5/         Koczy Karol
6/         Piechula Antoni
7/         Szneider Karol

strona -5- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


Jesienią w roku 1945 w myśl Ustawy Reformy Rolnej przypadł tut. majątek dworski należący do spadkobiorców von Roth pod parcelacją. Przy parcelacji tegoż majątku Zarząd Gminny stawił wniosek do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Rybniku o przydzielenie parcele w obszarze 0,18 ha gdzie stała stara gospoda z salą oraz parcelę obok starożytnego sypania i domu familijnego w obszarze 5,25.oo ha na cmentarz i budowy nowego kościoła. Powiatowy Urząd Ziemski zmniejszył nam żądaną działkę na 2.25.oo ha. Miernik górniczy ob. Koczy Karol przeprowadził pomiary przydzielonej działki. Od północnej strony o obszarze 0.30.oo oddzielono na cmentarz. Ogrodzenie cmentarza płotem druciannym wykonał mistrz kowalski ob. Materzok z Rydułtów. Poświęcenie cmentarza dokonał ks. kurat. Krzywoń Jerzy.

W dniu  ----  przyjechał ks. Biskup Adamski, biskup diezecji katowickiej do naszej parafii z wizytacją. Na powitanie arcypasterza brała cała parafia udział.

W dniu  ----  Ks. Biskup Ordynariusz Bienek udzielił poraz pierwszy w tymczasowym kościele Sakrament Bierzmowania.

Ze względu, że kościół nie odpowiadał na stałe używanie, Rada Kościelna powzięła uchwałę przystąpić do budowy nowej świątyni na parceli wyznaczonej obok cmentarza. Wtenczas zamianowany został Ks. Kuratus Krzywoń Jerzy proboszczem tej parafii.

Rozpoczęto budowę kościoła
Ob. Nowak Wilhelm z Czernicy ul. Biskupa oddał z własnego gruntu piasek na kościół. Gospodarze posiadające konie zwozili piasek bezpłatnie. Zakupiono 100.000 sztuk cegły w cegielni ob. Janygi w Gaszowicach. Roboty ziemne na terenie pod kościołem rozpoczęto w roku 1948. Ludność tutejsza widząc o postępach przy budowie kościoła przychodziła z pomocą z ofiarą pieniężną i robocizną. Założenie potężnych fundamentów, mury rosły szybko w górę. Pierwszemi robotami przy budowie

strona -6- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


(przy budowie) prowadził mistrz murarski ob. Sobeczko Tomasz. Gospodarzem podczas budowy był ob. Wajda Szymon z Czernicy. Pod pewnymi względami po jakimś czasie zapał ludności do budowy malejał. Ks. proboszcz Krzywoń Jerzy opuścił naszą parafię, zostali my chwilowo bez opiekuna.

Wysłano księży przez Kuria co niedzielę do odprawy nabożeństw. Po pewnym czasie wysłała nam Kuria Biskupia księdza wikarego Misia Pawła, tymczasowo nie zamianowanego na administratora tej parafii. Pomimo różnych przeszkód ksiądz Miś zajął się energicznie dalszą budową kościoła. Wystarał się o dalszy materiał budowlany, nie szczędząc swoich własnych sił przy wszystkich robotach. Zapał ludności w budowie został znów przywrócony jak: składanie ofiar pieniężnych i pomaganiu przy budowie.

Dnia 18 czerwca 1950 r. w wysokości 4.00 metrów cokołem wykonanych murów nastąpiła uroczystość poświęcenie kamienia węgielnego. Poświęcenie dokonał Ks. Kanonik Probst (Proksch)z Kapituły Katowickiej z księdzem wikarem Pietruchą. Obecni przy poświęceniu byli: Ksiądz Wikary Miś Paweł, tymczasowy zastępca tej parafii, ks. proboszcz Krzywoń, ks. proboszcz Hojka z Pstrążnej i ks. proboszcz Stefani z Lysek.

Uroczystość odbyła się w nowym kościele.
Pogoda przypisała bardzo wspaniale. Na uroczystość przybyli ludzie z różnych stron. Wygłoszenie kazania przez księdza kanonika Probsta (Prokscha)było dla parafian bardzo pochwalne i wzruszające.

Po nabożeństwie wpisywali się ludzie do książki pamiątkowej.

Czernica, 18 czerwca l950 r.

strona -7- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


Po uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego roboty murarskie szły codzień do późnej jesieni 1950 r. Mury kościoła i wieże wykończone całkowicie, nawet roboty przy kościele szły w porze zimowej. Roboty murarski prowadził ob. Motyka z Niedobczyc. Ks. Miś wystarał się, w fabryce o wykonanie konstrukcji żelaznej na dach, która po przesłaniu ją na budowę została w lutym 1351 r. zmontowana. Roboty ciesielskie wykonał cieśla Kostka Paweł i pomocnicy. Dachówka na dach zakupiono w fabryce.

Z powodu brak cegły sprowadził Ks. Miś maszynę do robienia cegły potrzebnej jeszcze do ukończenia sakrystii i domu farnego.

W dniu 17 czerwca 1951 r. przystąpiono do poświęcenie Krzyży i wyciągnięcie na obie wieży.

strona -8- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


Po uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego budowa kościoła postępowała szybko w górę. Budową kościoła kierował sam ksiądz Miś z murarzami Ob. Motyka. Do przyszłego roku budowa murów, dach i dwie wieży zostały ukończone, ustalono na niedzielę dnia 17 czerwca 1951 r. o godzinie 10,30 uroczystość poświęcenia podwyższenia i ustawienia trzech krzyży na wieże kościoła. Była w tym dniu słoneczna pogoda. Na uroczystość przybyli: ks. biskup Adamski, ks. proboszcz Hojka z parafii Pstrążna, ks. proboszcz Urban z parafii Rydułtowy, ks. proboszcz Stefani z parafii Lyski, ks. proboszcz Franc. Klimsza z parafii Brzezia n/Odrą, ks. Balda Józef kurator z parafii Kokoszyce oraz dużo wiernych chrześcian z parafii Czernica i okolic około 3.500 osób. Niewykończony jeszcze kościół został wspaniale zieleniem udekorowany. W prezbiterium tegoż kościoła postawiony został ołtarz z obrazem Matki Boskiej Korony Polskiej. Moment rozpoczęcia uroczystości dla wiernych parafian był wzruszający. Gdy ks. biskup nadjechał przy bramie powitalnej przemówiły 2 dziewczynki, i w imieniu parafii powitał ks. biskupa ks. administrator i budowniczy tego kościoła Miś Paweł. Po powitaniu uformowano precesję i wyruszono od starego kościoła do nowego z trzema krzyżami. 1-szy krzyż nieśli mężczyźni, 2-gi krzyż kobiety najwięcej pracujące przy budowie kościoła. 3-ci mniejszy krzyż niosły dziewczynki z Sodalicji Mariańskiej. Po ułożeniu krzyżu na stojaki ustawione w kościele J.E. ks. biskup Adamski poświęcił wszystkie trzy krzyże, następnie udzielił wiernym swe arcypasterskie błogosławieństwo i wygłosił kazanie. Po kazaniu odprawiono mszę świętą przez ks. Misia z asystą ks. ks. Stefaniego i jednego wikarego. Po nabożeństwie wyniesiono wszystkie krzyże. Przyrząd do wyciągania sporządzono przez cieśli Ob. Kostki Pawła i jego pracowników poprzedniego dnia, po umocowaniu tychże wyciągnęli na obie wieże i ustawili je. Po wmontowaniu krzyży posypały się z góry wieży cukierki na stojących obok kościoła wiernych. Podczas mszy świętej oraz po mszy składali wierni ofiary na dalszą budowę kościoła. Przez Radę parafialną i Komitet budowy kościoła zaproszono wszystkich parafian oraz dużo obywateli poza parafią na chrzestnych, którzy po dokonaniu poświęcenia wpisywali się do księgi pamiątkowej. Na plebania zaproszono pozamiejscowych przybyłych zaproszonych na chrzestnych na obiad. Towar do sporządzania obiadu złożyli parafianie, ugoszczono około 100 osób. Podczas obiadu przemówił członek rady parafialnej Fojcik Juliusz do J.E. ks. biskupa Adamskiego, księży i gości.

strona -9- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


Goście zabawili się do uroczystych nieszporów. Przez całą niedzielę przychodzili ludzie z całej okolicy do kościoła i podziwiali się budową i postępem wspaniałej świątyni.

Po uroczystości poświęcenia, podwyższenia i poświęcenia krzyży przystąpiono do dalszej pracy nad ukończeniem budowy kościoła. Kopuły na obóch wieżach zostały blachą przykryte. Wewnątrz kościoła sklepienie zostało z siatki druciannej zrobione i otynkowane. Po otynkowaniu całego sklepienia oraz murów bocznych sprowadził. ks. Miś malarza i ze stojącego rusztowania kościół wewnątrz został malowany. Ks. Miś chcąc zrobić parafianom niespodziankę zamówił w firmie prof. Konarzewskiego w Istebnej, główny ołtarz i to z figur rzeźbionych. Skelet wykonany miał zostać w firmie stolarki Ob-. Korbla Józefa. Wszystkie figury były sprowadzone przed 1.11.1951r. wszystkie potrzeby i wydatki płacił ks. Miś na bieżąco nie było u żadnego zadłużenie.

W tym to czasie stało się nieprzyjemne zdarzenie w parafii, za odczytaniem listu pasterskiego dotycząc zapisywania wszystkich dzieci na zaprowadzenie nauki religijnej w szkołach przez władze świeckie nie zezwolona, i na wezwanie władz Bezp. nie stawił się ks. Miś, został dnia 6.11.1951 r. aresztowany i wyrokiem Sądu skazany na 3 lat więżenia. Po rocznym przesiedzeniu w więzieniu został zwolniony. W nieobecności duszpasterze przysyłała nam kuria biskupa co niedzielę innego księdza, dopiero w styczniu 1952r. przesłano nam na tymczasowo ks. Ślązaka.

W czasie bez duszpasterza Rada Kościoła zabezpieczała wszystkie drzwi kościoła i plebanii, następnie rozebrano całe rusztowanie w kościele. Zajęli się tym rozebraniem ob. Wajda Szymon, Fojcik Juliusz i Kubica Jan oraz częściowo inni. Następnie zespół ciesielski Kostka Paweł z tego drzewa przetarli podkłady na podłogę pod ławki na kościele. Deski sprowadzono z Czerwionki, zostały w stolarni poheblowane podkłady i napuszczone lizolem.

Następnie cieśli Ob, Kostkowi Pawłowi polecono podłogę pokłaść na kościele, w sakrystii i w tylnej kapliczce.

strona -10- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


Posiadacze koni z Czernicy i Łukowa, którzy zwieźli materiał budowlany na kościół od roku 1946 do 1952r. z piaskowni od Ob. Nowaka Wilhelma z Czernicy 955 fur piasku, z Gaszowic 130 fur, z Lysek /Kamionki/ 58 fur piasku. Cegła: z Cegielni Krzyżkowice 148,350 szt., z Cegielni Gaszowice 171,100 szt., z Cegielni Niedobczyce 2.000,- szt., z Cegielni Pszów 4.900 szt. oraz wszelki inny materiał do budowy kościoła. Tych gospodarzy za taki ofiarny czyn trzeba z nazwiskami wymienić.

z Czernicy:

1. Kubica Mikołaj
2. Sopa Paweł
3. Krajczok Józef
4. Nowak Józef
5. Tytko Franciszek
6. Figura Jan
7. Figura Augustyn z Pieców
8. Bezuch Wilhelm
9. Jakubiec Wilhelm
10. Kierszniak Adolf
11. Niemiec Paweł
12. Skupień Jadwiga
13. Pytlik Wilhelm
14. Porwolik Teofil
15. Kolosko Barbara
16. Mordeja Jakub
17. Pytlik Hugo
18. Jeszka Alojzy
19 Grzybek Jan

z Łukowa:

1. Klimsza Antoni
2. Mrozek Brunon
3. Schneider Jadwiga
4. Baszczok Teofil
5. Porwoł Agnieszka
6. Szymczyk Szczepan
7. Kostka Paweł
8. Porwoł Adolf
9. Zawisz Antoni
10. Zawisz Wiktor
11.Jeszka Karol
12. Domagała Jan
13. Kolorz Franciszek
14. Słanina
15. Bulanda Jadwiga
16. Nowak Maksymilian
17. Kałus Wojciech
18. Kuś

Udział parafian podczas budowy murów kościelnych był duży. Dziennie przychodzili na budowę do 30 - 50 osób do pomocy, wynagradzano tylko fachowców jak murarzy, cieśli itd. Przez cały czas budowy najwięcej z pomocą przyszli do pracy na budowę kościoła z uznaniem trzeba ich wymienić.

strona -11- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


z Czernicy:

(od nr 1-50)

1. Kubica Jan
2. Potyka Agnieszka
3. Wałach Helena
4. Wala Jan
5. Taszka Anna
6. Cedziwoda Elżbieta
7. Kwaśniok Jadwiga
8. Koczy Agnieszka
9. Fojcik Juliusz

(od nr 51-100)

1. Panic Jadwiga
2. rodz. Koszorz
3. rodz. Franiczek
4. Bugdoł Ema
5. rodz. Piechula
6. rodz. Bezuch
7. Kubek Jadwiga
8. rodz. Polnik
9. rodz. Demel Em.

(od nr 100-150)

1. rodz. Koczy Karol
2. rodz. Przybyła
3. Burda Klara
4. Nowak Elżbieta
5. Wieczorek Emilia
6. Barciok Franciszka
7. Kachel Emilia
8. rodz. Święty
9. Wieczorek Franciszka

(od nr 151-200)

1. rodz. Brzozowski
2. rodz. Miłek
3. Szymera
4. rodz. Kierszniak
5. Francus Anna
6. Strokosz Hildegarda
7. rodz. Kolosko
8. rodz. Donga
9. Kubek Emilia
10. Solich Ema
11. rodz. Staniek
12. Kubek Wojciech
13. Wieczorek Paweł


z Łukowa:

(od nr 200 wzwyż)

1. rodzina Schneider Karol
2. rodzina Porwoł
3. rodzina Święty
4. rodzina Kubek Wojciech
5. rodzina Porwoł Marcin
6. rodzina Kolorz Franciszek
7. rodzina Kałus

strona -12- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


(...)

Powracając ksiądz Miś w listopadzie 1952 r. z więzienia było jedynem ratunkiem zabezpieczenia naszego zapoczątkowanego dzieła w takiem trudnym czasie oraz dokonanie wszystkich potrzeb kościelnych.

W imieniu całej parafii Czernica składamy za ofiarną pracę i opiekę naszej parafii i przyprowadzenie zapoczątkowanego dzieła do ukończenia księdzu proboszczowi Krzywoniowi Jerzymu a przede wszystkim księdzu Misiowi Pawłowi.


Bóg Zapłać !

strona -13- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


Życzenia:

1/ Pozostawić tymczasowy kościół na wieczną pamiątkę jako 1-szy kościół powstały w nowej parafii z podziękowaniem ocalenia naszej gminy z pożogi wojennej z lat 1939 do 1945 r. raczej odremontować go i nadać mu nazwę pod wezwaniem "Chrystusa Króla".

2/ Wybudować grotę w miejscu gdzie stała stara wierzba po prawej strony schodów do kościoła.

3/ Odbudować historyczny pomnik już nie istniejący u góry za kościołem koło drogi między stojącymi brzozami z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pomnik ten miał powstać rzekomo z przejazdu sił zbrojnych Króla Jana Sobieskiego na odsiecz najazdu Turków na Wiedeń /Austrii/.

4/ Prowadzić dalszą kronikę parafii Czernica i budowę kościoła.

strona -14- .................................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


 

Podpisy Chrzestnych biorących udział
na uroczystości poświęcenia tymczasowego kościoła nowo utworzonej
-------------------                     parafii Czernica                           -------------------

 

-----------   w dniu 15 sierpnia 1945 rok   ------------
/ dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny / 

zobacz skanowane listy podpisów

strona -15- .............................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


 


P o d p i s y
---------------------------

Chrzestnych biorących udział
w uroczystości poświęcenia kamienia węglowego nowego kościoła
parafii Czernica

w dniu 13 czerwca 1950 rok 

zobacz skanowane listy podpisów

strona -16- ............................................................................................................................................................................................

powrót do początku dokumentu     


 


 


P o d p i s y
---------------------------

Chrzestnych biorących udział  w uroczystości poświęcenia, podwyższenia i ustawienia
trzech krzyży na wieżach nowego kościoła w Czernicy

w dniu 17 czerwca 1951 rok 

zobacz skanowane listy podpisów